Home :: அறிவியல்

Products

                       
அளவீடுகள்
விசையும் அசைவும்
ஒலி
அளவீடுகள் விசையும் அசைவும் ஒலி
பாலா பாலா பாலா
₹ 35
₹ 35
₹ 35
Quantity Out of stock
Quantity
Quantityமின்சக்தியும் காந்த சக்தியும்
மலரும் அறிவியல்
இயற்பியல், மருத்துவம், பொறியியல் கோளஒலி
மின்சக்தியும் காந்த சக்தியும் மலரும் அறிவியல் இயற்பியல், மருத்துவம், பொறியியல் கோளஒலி
பாலா ப. லூர்து சங்கீதராஜ் முனைவர் மெ. மெய்யப்பன்
₹ 35
₹ 75
₹ 40
Quantity
Quantity
Quantityஅறிவியல் ஆக்கத்தமிழ்
அறிவியல் அறம்
வெற்றிப் பாதையில் இந்தியா
அறிவியல் ஆக்கத்தமிழ் அறிவியல் அறம் வெற்றிப் பாதையில் இந்தியா
முனைவர் மெ. மெய்யப்பன் நெல்லை சு. முத்து நெல்லை சு. முத்து
₹ 60
₹ 60
₹ 60
Quantity
Quantity
Quantityஇந்திய விண்வெளி
அறிவியல் தடங்கள்
சுனாமி ஓர் அறிவியல் பார்வை
இந்திய விண்வெளி அறிவியல் தடங்கள் சுனாமி ஓர் அறிவியல் பார்வை
நெல்லை சு. முத்து நெல்லை சு. முத்து நெல்லை சு. முத்து
₹ 40
₹ 40
₹ 30
Quantity
Quantity Out of stock
Quantity  •  per page